Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly vyhotoveny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

Společnost European Leadership & Academic Institute, s.r.o.

IČ: 24731277

DIČ: CZ24731277

se sídlem: Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261699

email: info@elai.cz

telefon: +420 774 426 062

webová stránka: https://www.elai.cz/

(dále jen „poskytovatel“)

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby (dále jen „objednatel“), která s poskytovatelem uzavřela písemně v listinné verzi či elektronicky zasláním objednávky smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění účasti objednatele na vzdělávací akcí pořádané poskytovatelem (dále jen „vzdělávací akce“).

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytovaní služeb dle předešlého odstavce (dále jen „smlouva“).

2. Práva a povinnosti

2.1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce, v souladu s popisem příslušné vzdělávací akce zveřejněním na webových stránkách poskytovatele.

2.2. Poskytovatel zašle objednateli organizačními pokyny účasti na příslušné vzdělávací akci týden před plánovaným datem jejího konání.

2.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit lektory či řečníky, datum konání a místo vzdělávací akce, či vzdělávací akci zcela zrušit. Pokud to bude objektivně proveditelné, objednatel bude v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktován.

2.4. V případě zrušení události z důvodů na straně poskytovatele, nabídne poskytovatel objednateli náhradní termín vzdělávací akce nebo vrátí objednateli uhrazenou cenu v plné výši.

2.5. Poskytovatel zabezpečuje během vzdělávací akce nealkoholické nápoje a lehké občerstvení.

2.6. Náklady objednatele v souvislosti s účastí na vzdělávací akci (např. cesta, ubytování) nejsou v ceně vzdělávací akce zahrnuty a jdou v plném rozsahu k tíži objednatele.

3. Objednávka

3.1. Webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese elai.cz obsahují bližší informace o vzdělávacích akcích. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu jejího zobrazování na webových stránkách.

3.2. Smlouvu objednatel uzavírá formou přihlášky prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách poskytovatele. Odeslání přihlášky představuje závazný projev vůle objednatele směřující k uzavření smlouvy.

3.3. Jednotliví objednatelé jsou zařazeni k účasti na vzdělávacích akcích v pořadí, ve kterém objednatel obdrží jejich přihlášky. V případě, že kapacita příslušné vzdělávací akce je již naplněna, nabídneme poskytovatel objednateli náhradní termín vzdělávací akce či vrácení zaplacené ceny vzdělávací akce v plné výši.

3.4. Po obdržení přihlášky zašle poskytovatel na e-mailovou adresu určenou objednatelem v přihlášce potvrzení přijetí přihlášky k účasti na vzdělávací akci.

4. Platba

4.1. V případě platby na fakturu poskytovatel zašle objednateli v návaznosti na akceptaci přihlášky elektronickou zálohovou fakturu znějící na celou výši ceny vzdělávací akce se splatností 7 dnů na e-mailovou adresu určenou objednatelem v přihlášce.

4.2. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. ú. 5328831329/0800 vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).

4.3. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně vzdělávací akce bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy připočtena DPH.

4.4. Bez ohledu na objednatelem zvolený způsob platby, poskytovatel zašle objednateli daňový doklad za přijatou platbu na e-mailovou adresu určenou objednatelem v přihlášce.

4.5. Případné slevy z ceny vzdělávacích akcí nelze vzájemně kombinovat. Slevy lze u poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

5. Storno podmínky

5.1. V případě, že akci zruší ELAI (Zhotovitel):

5.1.1 Objednatel má nárok absolvovat

a) stejnou vzdělávací akci v náhradním termínu (dle zveřejněného kalendáře vzdělávacích akcí ELAI)

b) náhradní vzdělávací akci ve stejné cenové relaci nebo ve vyšší cenové relaci s doplatkem do ceny náhradní akce

5.1.2 Objednatel má nárok na vratku 100% z uhrazené zálohy v případě, že nevyužije ani jednu z výše uvedených možností ad 5.1.1a) nebo 5.1.1b)

5.2. V případě, že od smlouvy odstoupí Objednatel:

5.2.1 Objednatel může určit náhradního účastníka, který svou účast na vzdělávací akci potvrdí min 48 hod před konáním akce ( tj. registrace je přenosná )

5.2.2 Když Objednatel odstoupí bez náhradníka, je povinen uhradit storno poplatky v závislosti na termínu úplného nebo částečného zrušení objednávky viz níže:

a) Více než 51 dní před konáním: 50 % z ceny objednávky bez DPH,

b) 50-20 dní před konáním: 70 % z ceny objednávky bez DPH,

c) 19-0 dní před konáním: 100 % z ceny objednávky bez DPH.

Zhotovitel vystaví Objednateli za tímto účelem příslušný daňový doklad.

6. Podstatná změna okolností

6.1. V případě podstatné změny okolností (např. pokračující epidemie koronaviru a s tím související vládní opatření), které znemožní konání vzdělávací akce prezenční formou, má Zhotovitel nárok uspořádat vzdělávací akci ve stejném rozsahu a termínu online formou.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů objednatele, případně, pokud je objednatelem právnická osoba, jeho zástupců a kontaktních osob. Informace o tom, jak odběratel zpracovává a chrání osobní údaje jsou dostupné na https://www.elai.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se vztah poskytovatele a objednatele řídí příslušnými ustanoveními Českého právního řádu.

8.2. Pokud je objednatel spotřebitelem, tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek dokument Poučení spotřebitele. Podpisem smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se s tímto dokumentem seznámil. Aktuální verze Poučení spotřebitele je dostupná zde.

8.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Všechny změny a doplňky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele. Práva a povinnosti smluvních stran nabyta před účinností těchto změn tím nejsou dotčena.